De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) komt in de plaats van de Regeling Werktijdverkorting (wtv-regeling).

De acute vraag leidde tot een explosieve stijging van het aantal aanvragen voor toepassing van de reguliere Regeling Werktijdverkorting (wtv-regeling). Op dit ongekend grote beroep was de wtv-regeling niet berekend. Daarom is deze regeling op 17 maart 2020 beëindigd en is er nieuwe regelgeving tot stand gebracht.
Het UWV is de uitvoeringsorganisatie die deze regeling gaat uitvoeren.. Aanvragen kunnen gedaan worden. De regeling is maandag 6 april om 9.00 opengesteld tot en met 31 mei.

De volledige regeling is  hier te vinden. Hieronder treft u een samenvatting van de NOW regeling.

Doel en aard van de NOW

De NOW heeft ten doel om werkgevers, in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Ook werknemers met een flexibel contract en voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft als bij een nulurencontract.

Inhoud en doelgroep van de regeling

Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling voorziet in eerste instantie in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart tot en met mei 2020.

De mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen wordt echter nadrukkelijk opengehouden. Daarover zal voor 1 juni 2020 besloten worden, zodat een eventuele tweede tranche aansluit op de eerste aanvraagperiode die op 31 mei 2020 eindigt.
Ondernemers die omzetverlies verwachten (minimaal 20%) kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun werknemers met een vast en met een flexibel contract blijven doorbetalen.

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s), ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Contouren van de regeling

Berekening en omzetbepaling:

 • Bij een omzetdaling van ten minste 20% bedraagt de subsidie maximaal 90% van de loonsom over de periode maart tot en met mei 2020 en hierbij wordt uitgegaan van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen;
 • Het socialeverzekeringsloon wordt vermeerderd met aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag. Ter bespoediging van de aanvraag is gekozen voor een opslag voor werkgeverslast van 30% voor alle gevallen.
 • Een loon boven € 9.538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de daling in omzet. Indien de omzet voor 100% daalt dan is de tegemoetkoming 90% van de loonsom, bij een daling in de omzet van bijvoorbeeld 50% bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom.
 • De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaands periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier.
  Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, dan geldt een afwijkende omzetbepaling. Namelijk de omzet vanaf de eerste dag van de maand na de start tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met drie.
 • Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als er sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau.

Aanvraag, voorschot en toekenning van de subsidie:

Bij de aanvraag zal een hanteerbare uitvraag met uitleg plaatsvinden. Werkgevers dienen, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer de volgende stappen doorlopen:

 • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
 • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
 • De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
 • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.

Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingennummers. Als deze werkgever voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal de werkgever meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingennummer. De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij voor de gehele onderneming verwacht; hij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling.

Voor UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

Voorwaarden deelname aan de regeling

Aan deelname aan de regeling zijn, gelet op het doel ervan – behoud van banen – een tweetal belangrijk voorwaarden verbonden. Namelijk:

 • Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en de werknemers dus doorbetaald;
 • Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020.

Wij doen er alles aan om de informatie op onze website up to date te houden. Maar omdat de ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen, raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen en u te laten adviseren! Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet zodat u altijd bij hen terecht kunt.