De coronacrisis trekt een zware wissel op Nederland. Al ruim twee maanden ligt een groot deel van de economie stil als gevolg van de maatregelen tegen de uitbraak van het virus. In vervolg op het eerste noodpakket komt het kabinet nu met een tweede pakket maatregelen om ook in de komende periode banen en inkomens te beschermen door getroffen bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. Het nieuwe pakket ziet op verlenging van diverse bestaande maatregelen en/of aanscherping van huidige voorwaarden.

Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid NOW 2.0

De volgende wijzigingen gelden voor de NOW-regeling 2.0:

 • Er wordt gestreefd naar openstelling van de regeling per 6 juli 2020.
 • De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart 2020. Deze wijziging is met name gericht op seizoenbedrijven verder tegemoet te komen. De meest voordeling referentiemaand voor de loonsom wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers waar dit voordelig uitpakt.
 • De forfaitaire opslag van de loonsom wordt verhoogd van 30% naar 40%.
 • De tegemoetkoming ziet op de periode juni – augustus 2020
 • Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
 • Bij gebruik van de regeling is er een verbod op winstuitkering aan aandeelhouders, bonussen aan het bestuurd en directie en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. Bonussen aan overige personeel, die behoren tot de normale beloningssystematiek, vallen hierbuiten.
 • Bij aanvraag van de tegemoetkoming worden werkgevers verplicht hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Om dit te ondersteunen wordt een crisisprogramma “NL leert door” geïntroduceerd.
 • De correctie op subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blijft bestaan maar de correctie wordt verlaagd van 150% naar 100%.

De NOW 2.0 staat ook open voor ondernemers die geen beroep hebben gedaan op de NOW 1.0. Houdt er wel rekening mee dat subsidies die ondernemers ontvangen in het kader van de coronacrisis als omzet meetellen. Dit gold al voor de TOGS maar ook voor de nieuwe regeling “Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL).

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Naast personeelskosten hebben bedrijven ook nog andere vaste kosten. De TVL (opvolger van de veel gebruikte TOGS-regeling met een vast bedrag van € 4.000), is een regeling die er op gericht is te ondersteunen in de overige doorlopende vaste kosten van de onderneming zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen.

Anders dan TOGS houdt TVL rekening met de hoogte van het omzetverlies. De maximum vergoeding is € 20.000 netto (dus geen vast bedrag) per drie maanden en is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de hoogte van de vaste kosten. Dit kan mogelijk per sector nog verschillen en dat zal in de komende periode duidelijk moeten worden als de regeling verder wordt uitgewerkt.

Net zoals het geval is bij de huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing.

De regeling is overigens ook een aanvulling op de NOW-regeling en heeft daar dus invloed op! Een ontvangen vergoeding binnen de TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Maar per saldo ontvang je door beide regelingen te combineren meer subsidie!

Voorwaarden (aanvullend)
 • Aanvraag staat open als er sprake is van ten minste 30% omzetverlies door de Coronacrisis. 
 • Sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen in aanmerking (de SBI-code

            van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes).

Naar verwachting zal de regeling vanaf half juni worden opengesteld voor aanvragen. Net als de TOGS moet de TVL worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Deze regeling is onderdeel van het brede pakket aan maatregelen zoals die was gepresenteerd op 17 maart en 27 maart 2020. De regeling is gericht op inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. De belangrijkste wijzigingen in deze regeling zijn:

 • De regeling wordt verlengd met drie maanden, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus 2020.
 • De nieuwe ‘Tozo 2’ regeling zal een partnerinkomenstoets bevatten.

Verlenging fiscale maatregelen

In het noodpakket 2.0 is ook verlenging begrepen van fiscale maatregelen. Deze verlenging ziet op:

 • De periode voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling is verlengd tot 1 september 2020.
 • Langer dan 3 maanden uitstel van betaling is mogelijk maar dit moet apart aangevraagd en onderbouwd worden dat je door de coronacrisis in betalingsproblemen bent geraakt.
 • De verlaging van de belasting- en invorderingsrente van 4% naar 0,01% (bijna 0%) wordt verlengd tot 1 oktober 2020.
 • De periode van het kwijtschelden van boetes (op naheffingsaanslagen waarvoor uitstel is verleend) is eveneens verlengd tot 1 september 2020.
 • Overige maatregelen zoals btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen, de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel en de periode waarin een tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen met behoud van recht op hypotheekrenteaftrek kan worden aangevraagd en verleend worden verlengd tot 1 september 2020.
 • De versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers wordt eveneens verlengd tot 1 september 2020.

Wij doen er alles aan om de informatie op onze website up to date te houden. Maar omdat de ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen, raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen en u te laten adviseren! Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet zodat u altijd bij hen terecht kunt.