De coronacrisis trekt een zware wissel op Nederland. Al ruim vier maanden ligt een groot deel van de economie stil als gevolg van de maatregelen tegen de uitbraak van het virus. In vervolg op het eerste noodpakket komt het kabinet nu met een tweede pakket maatregelen om ook in de komende periode banen en inkomens te beschermen door getroffen bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. Het nieuwe pakket ziet op verlenging van diverse bestaande maatregelen en/of aanscherping van huidige voorwaarden.

Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid NOW 2.0

De volgende wijzigingen gelden voor de NOW-regeling 2.0:

 • De regeling is op 6 juli 2020 opengesteld. U kunt tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen bij het UWV.
 • Het percentage omzetverlies moet minimaal 20% zijn en wordt berekend over 4 maanden
 • De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart 2020. Deze wijziging is met name gericht op seizoenbedrijven verder tegemoet te komen. De meest voordeling referentiemaand voor de loonsom wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers waar dit voordelig uitpakt.
 • De forfaitaire opslag van de loonsom wordt verhoogd van 30% naar 40%.
 • De tegemoetkoming ziet op de periode juni tot en met september 2020.
 • Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
 • Bij gebruik van de regeling is er een verbod op winstuitkering aan aandeelhouders, bonussen aan het bestuurd en directie en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. Bonussen aan overige personeel, die behoren tot de normale beloningssystematiek, vallen hierbuiten.
 • Bij aanvraag van de tegemoetkoming worden werkgevers verplicht hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Om dit te ondersteunen wordt een kosteloos crisisprogramma “Nederland leert door” geïntroduceerd.
 • De correctie op subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blijft bestaan maar de correctie wordt verlaagd van 150% naar 100%.

De NOW 2.0 staat ook open voor ondernemers die geen beroep hebben gedaan op de NOW 1.0. Houdt er wel rekening mee dat subsidies die ondernemers ontvangen in het kader van de coronacrisis als omzet meetellen. Dit gold al voor de TOGS maar ook voor de nieuwe regeling “Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL).

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Naast personeelskosten hebben bedrijven ook nog andere vaste kosten. De TVL (opvolger van de veel gebruikte TOGS-regeling met een vast bedrag van € 4.000), is een regeling die er op gericht is te ondersteunen in de overige doorlopende vaste kosten van de onderneming zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen.

Anders dan TOGS houdt TVL rekening met de hoogte van het omzetverlies. Het omzetverlies dient minimaal 30% te zijn. De vergoeding bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal  € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

De regeling is op 30 juni 2020 opengesteld bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en kan tot uiterlijk 30 oktober 2020 aangevraagd worden via www.rvo.nl/tvl.

Net zoals het geval is bij de huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing.

De regeling is overigens ook een aanvulling op de NOW-regeling en heeft daar dus invloed op! Een ontvangen vergoeding binnen de TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Maar per saldo ontvang je door beide regelingen te combineren meer subsidie!

Voorwaarden

 • Aanvraag staat open als er sprake is van ten minste 30% omzetverlies door de coronacrisis. 
 • Sectoren die onder de TOGS vielen komen in aanmerking (de SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes).
 • Het bedrijf heeft minimaal € 4.000 vaste lasten (zoals huur, onderhoud, verzekering, leasecontracten, afschrijvingen en abonnementen) per maand.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Ambulante handel, taxivervoer, autorijscholen, kermisattracties etc. zijn hiervan uitgezonderd.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)

Deze regeling, als aanvulling op de eerste TOZO regeling,  geldt voor zelfstandige ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis. De regeling is gericht op inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. De belangrijkste wijzigingen in deze regeling zijn:

 • De regeling wordt verlengd met vier maanden, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 30 september 2020.
 • De nieuwe ‘Tozo 2’ regeling zal wel een partnerinkomenstoets bevatten. Het gezinsinkomen (van u en uw partner) dient naar verwachting beneden het geldende sociaal minimum (netto € 1.512,90) te zijn. Voor alleenstaanden is die grens € 1.059,03
 • De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont.
 • De uitkering kan gevolgen hebben voor de hoogte van het recht op toeslagen.

Verlenging fiscale maatregelen

In het noodpakket 2.0 is ook verlenging begrepen van fiscale maatregelen. Deze verlenging ziet op:

 • De verlaging van de invorderingsrente van 4% naar 0,01% wordt verlengd tot 1 oktober 2020. De belastingrente wordt vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020 ook verlaagd naar 0,01%. Voor de inkomstenbelasting gaat dat in op 1 juli 2020.
 • De periode van het kwijtschelden van boetes (op naheffingsaanslagen waarvoor uitstel is verleend) is eveneens verlengd tot 1 september 2020.
 • Overige maatregelen zoals btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen, de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel en de periode waarin een tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen met behoud van recht op hypotheekrenteaftrek kan worden aangevraagd en verleend worden verlengd tot 1 september 2020.
 • De versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers. Voor de periode van 1 maart tot en met 30 september 2020 mag u er van uitgaan dat u in die periode minstens 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk heeft gedaan.

Uitstel van betaling van belastingschulden.

Na ontvangst (naheffings)aanslag
Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Uitstel kan worden aangevraagd nadat aangifte is gedaan en een (naheffings)aanslag is ontvangen.

Voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kan in één keer tegelijk uitstel van betaling worden aangevraagd.

Totale belastingschuld tot € 20.000
Als de totale belastingschuld op het moment dat de Belastingdienst het uitstelverzoek ontvangt lager is dan € 20.000, volstaat het schriftelijke verzoek. Een verklaring van een zogenoemde derde-deskundige is niet nodig maar u dient wel de omstandigheden en gevolgen toe te lichten waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen.

Totale belastingschuld vanaf € 20.000
Bij een totale belastingschuld vanaf € 20.000 moet wel een verklaring van een derde-deskundige worden overgelegd. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. U dient de omstandigheden en gevolgen die de coronacrisis heeft op uw onderneming niet alleen toe te lichten maar ook te onderbouwen met een liquiditeitsprognose.

Advies
Probeer, indien mogelijk, per onderneming de belastingschuld onder de € 20.000 te houden. Dit bespaart veel extra werk en daardoor ook geld.

Tussentijdse aflossingen
Gedurende het uitstel kan de Belastingdienst om tussentijdse aflossingen vragen als de liquiditeitspositie van de ondernemer dat toelaat.

Verlenging verkregen uitstel apart aanvragen
Als het verkregen uitstel voor drie maanden binnenkort afloopt en de ondernemer heeft behoefte aan verlenging, dan dient hij dat apart aan te vragen. De Belastingdienst wil graag dat het verzoek met een online formulier wordt gedaan en deze is vanaf 29 juni 2020 beschikbaar gekomen. Een schriftelijk verzoek is wel mogelijk, maar voor zowel voor de ondernemer als de Belastingdienst veel bewerkelijker.

Een door de Belastingdienst verleende verlenging geldt totdat de Belastingdienst dit intrekt. Verlengd uitstel wordt in ieder geval niet eerder ingetrokken dan 1 oktober 2020.

Intrekking uitstel
Het verleende bijzondere uitstel van betaling heeft een tijdelijk karakter. De Belastingdienst trekt het in zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Dit kan het geval zijn als het kabinet de beperkingen opheft voor de branche waarin de ondernemer verkeert. Intrekking voor 1 oktober 2020 is in ieder geval niet aan de orde.

Vanaf de intrekking van het uitstel moeten lopende fiscale verplichtingen, zoals de afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, weer worden nagekomen.
Voor intrekking krijgt de ondernemer de gelegenheid om een passende betalingsregeling af te sluiten die niet gebonden is aan een maximumtermijn of aan andere eisen die in het reguliere uitstelbeleid worden gesteld.

Vormgeving betalingsregeling
Het kabinet is zich aan het beraden over het op een verantwoorde manier intrekken van het uitstel van betaling en voor de vormgeving van de betalingsregeling.

Bij de vormgeving van de betalingsregeling gelden drie criteria:

 • De betalingsregeling moet zodanig worden vormgeven dat het realistisch is dat ondernemers hun openstaande belastingschulden daadwerkelijk kunnen betalen binnen de gestelde termijn. Het doel van het uitstel van betaling is immers ondernemers overeind te houden. Bovendien zijn de belastingopbrengsten ook niet gebaat bij faillissementen van ondernemers.
 • De betalingsregeling moet passend zijn bij de situatie van de ondernemer. De verscheidenheid tussen ondernemers is immers groot en het kabinet wil daar rekening mee houden.
 • De betalingsregeling moet uitvoerbaar zijn door de Belastingdienst.

Het kabinet zet in op een betalingsregeling per sector, om zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat ook ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren een realistische betalingsregeling kunnen krijgen.

Wij doen er alles aan om de informatie op onze website up to date te houden. Maar omdat de ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen, raden wij u aan altijd contact met ons op te nemen en u te laten adviseren! Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet zodat u altijd bij hen terecht kunt.